Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ontdekjezelf.com en flow-en-intuitie.nl gedane aanbiedingen en door haar gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot cursussen, coaching, trainingen, retreats opleidingen, workshops of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden ook alle gezamenlijk aan te duiden als “cursussen”. 
 1. Deze algemene voorwaarden gelden steeds in samenhang met de voor verschillende cursussen van toepassing zijnde bijzondere bepalingen welke op de daarvoor bestemde aanmeldingsformulieren zijn vermeld of anderszins als toepasselijk aan de deelnemers van die cursussen, verder in deze algemene voorwaarden te noemen de “cursist” door Ontdekjezelf zijn kenbaar gemaakt.

  3. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Ontdekjezelf en de cursist, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door de directie van Ontdekjezelf schriftelijk aan de cursist zijn bevestigd.

  4. Aanbiedingen van Ontdekjezelf, waar ook gedaan, opgegeven prijzen daaronder begrepen, zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en programma- en roosteraanpassingen. Het doorgang vinden van aangekondigde cursussen is er steeds afhankelijk van of zich daarvoor voldoende cursisten hebben aangemeld, zulks altijd naar inzicht en beoordeling van Ontdekjezelf. Uiterlijk twee dagen voor de geplande aanvangsdatum van de cursus ontvangt de cursist bericht van Ontdekjezelf over al dan niet doorgang vinden van die cursus.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

 

 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

 1. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

 1. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

 1. Gebruiker biedt enkele diensten aan als aanvulling op de bestaande reguliere gezondheidszorg. Geen van de door gebruiker gegeven trainingen komen in de plaats van een therapie uit een andere discipline. Bij twijfel is opdrachtgever verplicht een arts of medisch specialist te consulteren.

 

 1. Opdrachtgever draagt zelf verantwoordelijkheid voor eigen gedrag bij zowel individuele als groepstrainingen.

 

 1. Aanmeldingen voor door Ontdekjezelf aangeboden cursussen dienen uiterlijk een week voor de geplande aanvangsdatum van die cursussen in bezit van Ontdekjezelf te zijn. Eerder gedane aanmeldingen voor cursussen kunnen door de cursist tot een week voor de geplande aanvangsdatum nog schriftelijk worden teruggetrokken zonder dat in verband daarmee enig bedrag aan Ontdekjezelf verschuldigd zal worden.

 

 1. Wanneer de cursist zijn aanmelding voor de cursus schriftelijk terugtrekt binnen een week voor de geplande aanvangsdatum van die cursus, dan zal de cursist aan Ontdekjezelf een bedrag van vijftig procent van het voor die cursus verschuldigde cursusgeld dient te vergoeden. Wanneer de cursist de cursus af wil breken nadat de cursus inmiddels zal zijn aangevangen, dan is de cursist het volledige cursusgeld aan Ontdekjezelf verschuldigd. De in deze alinea bedoelde bedragen zullen ineens opeisbaar zijn en komen niet in aanmerking voor termijnbetaling als bedoeld in artikel 10 van deze voorwaarden.

 

 1. De door Ontdekjezelf aangeboden cursussen hebben in belangrijke mate te maken met persoonlijke ontwikkelings- en ontplooiingsprocessen. Toelating tot cursussen geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Ontdekjezelf is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele cursisten als cursusgroepen, steeds gerechtigd aangemelde cursisten niet (verder) tot groepen toe te laten.

 

 1. De cursist dient de verschuldigde cursusgelden steeds binnen 7 dagen na factuurdatum, echter uiterlijk voor aanvang van de cursus, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, aan Ontdekjezelf te voldoen overeenkomstig het daaromtrent voor onderscheiden cursussen op het aanmeldingsformulier voor die cursussen bepaalde.

 

 1. Indien de cursist gebruik maakt van aangeboden mogelijkheden tot betaling van verschuldigde cursusgelden in termijnen, dan dienen die termijnen steeds op tijd aan Ontdekjezelf te worden voldaan. Indien de cursist in gebreke blijft met tijdige betaling van (een van) zodanige termijnen, dan is de cursist in gebreke en zal het restant van het verschuldigde cursusgeld ineens opeisbaar worden, zonder dat een aanmaning vereist zal zijn.

 

 1. Indien de cursist niet tijdig betaalt zal hij/zij geacht worden in verzuim te zijn zonder dat een aanmaning vereist is en wordt aan Ontdekjezelf over de verschuldigde bedragen een rente ad 1% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd vanaf het moment van opeisbaarheid tot de dag der algehele voldoening.

 

 1. Indien Ontdekjezelf door de wanbetaling van de cursist genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening komen van de cursist en door Ontdekjezelf op deze kunnen worden verhaald.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 

 1. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 100,- (Zegge: honderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

 

 1. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 

 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

 1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

 

 1. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van informatie door opdrachtgever die op de website van gebruiker is vermeld. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van gebruik van informatie vermeld op de website van gebruiker, wordt door gebruiker uitdrukkelijk afgewezen.

 

Artikel 18 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

 

 1. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

 

 1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

 1. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Ontdekjezelf is het Nederlandse recht van toepassing.

 

 1. Deze voorwaarden zijn te downloaden via de site van Ontdekjezelf en flow-en-intuitie.nl, maar ook wordt op eerste verzoek aan belanghebbenden kosteloos een exemplaar verstrekt.

 

Pin It on Pinterest